مرکز بهداشت شهرستان اردل
۱۴۰۰/۹/۸
صيانت از حقوق شهروندي , حجاب و عفاف

مقدمه:

با استعانت از درگاه ايزد منان و الهام از آموزه هاي دين مبين اسلام و پيروي از سنت و سيره نبوي(ص) در جهت گسترش و ترويج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و صيانت از حقوق شهروندي و برخورد كريمانه با مردم و همچنين در راستاي تحقق مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي با عنوان راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در تاريخ 13/10/84 و باعنايت به تاكيد و ابلاغ مقام محترم رياست جمهور به وزير وقت كشور به شماره 169493 مورخ 21/9/87 و پيرو حكم مذكور به شماره نامه 218962 مورخ 24/11/87 مبني بر ضرورت تشكيل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي در دستگاه هاي اجرايي در چارچوب سياستها و ضوابط مصوب با توجه به حدود اختيارات و وظايف سازماني، دستورالعمل ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي دانشگاه/ دانشكده هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سراسر كشور تدوين و جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

 

ماده1- تعاريف :

 

1-1 ستاد مركزي صيانت: ستادي است كه به منظور پيشبرد اهداف عاليه صيانت و برقراري ارتباط مستمر با ستاد صيانت وزارت كشور و ستاد هاي دانشگاهي در معاونت دانشجويي و فرهنگي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تشكيل مي گردد.

2-1 ستاد دانشگاهي صيانت: به منظور برنامه ريزي و هم انديشي درجهت رفع مشكلات و موانع موجود در حوزه صيانت از حقوق شهروندي و ترويج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در واحدهاي تابعه دانشگاهي در دانشگاه تشكيل مي گردد.

 

ماده2- اهداف :

 

·         تبيين و ترويج پوشش مناسب و رعايت شئونات اسلامي

·         ارتقاء آگاهي ارائه دهندگان و گيرندگان خدمت از حقوق و تكاليف خود به منظور ارتقاء انضباط اجتماعي و قانونگرايي

·         پيشگيري از بروز تخلفات اداري و رسيدگي به شكايات مردم

·         پيش بيني راهكارهاي عملي و اثربخش در برنامه هاي ترويج حجاب و عفاف و حقوق شهروندي

·         پرهيز از برخورد سليقه اي با مراجعين و حفظ كرامت و حقوق شهروندي آنان

·         ارتقاء نظم، امنيت و نشاط اجتماعي

·         نهادينه نمودن فرهنگ عفاف و حجاب به عنوان يكي از محورهاي مهم توسعه فرهنگي جامعه

·         زمينه سازي جهت توسعه برنامه هاي آموزشي در راستاي ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي

 

ماده 3. ساختار، تركيب اعضاء و شرح وظايف ستاد صيانت دانشگاه

 

3-1. اعضاء ستاد صيانت دانشگاه :

 

3-1-1. رئيس / سرپرست دانشگاه/ دانشكده(رئيس ستاد صيانت)

3-1-2. معاون دانشجويي و فرهنگي (جانشين رئيس ستاد صيانت)

تبصره1: معاون دانشجويي و فرهنگي با حكم رييس دانشگاه به عنوان جانشين در ستاد انتخاب مي گردد.

3-1-3. . دبير حقوق شهروندي ( ترجيجا رئيس بازرسي دانشگاه )

3-1-4. دبير عفاف و حجاب ( مدير امور فرهنگي دانشگاه )

تبصره2: مدير امور فرهنگي دانشگاه به عنوان مسئول دبير خانه ستاد بدون حق راي نيز در جلسات حضور مي يابد.

3-1-5. سرپرست هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري

3-1-6. مشاور حقوقي دانشگاه

3-1-7. مسئول گزينش

3-1-8. مسئول حراست

3-1-9. مسئول نهاد نمايندگي ولي فقيه در دانشگاه

3-1-10. مسئول بسيج اساتيد

3-1-11. مسئول بسيج كاركنان

3-1-12. نماينده امور بانوان در دانشگاه

3-1-13. مسئول ستاد امربه معروف و نهي ازمنكر

3-1-14. معاون توسعه، مديريت و منابع نيروي انساني

3-1-15 معاون آموزشي

3-1-16 .معاون بهداشتي

3-1-17 .معاون درمان

3-1-18. مسئول روابط عمومي

3-1-19. مسئول ستاد شاهد و ايثارگران

3-1-20. دبير كميته انضباطي دانشجويان

3-1-21. دو نفر از نمايندگان تشكل هاي فعال دانشجويي دانشگاه( به پيشنهاد دبيران عفاف و حجاب و حقوق شهروندي و تاييد رئيس ستاد)

تبصره3: در صورت لزوم با هماهنگي رئيس ستاد و متناسب با دستور كار جلسات مي توان از معاونين فرهنگي دانشكده ها و روئساي واحدهاي تابعه و صاحبنظران فرهنگي و شخصيت هاي حوزوي و دانشگاهي دعوت به عمل آورد.

 

3-2.   شرح وظايف ستاد صيانت دانشگاه :

 

           3-2-1. شرح وظايف رييس ستاد صيانت:

 

3-2-1-1. صدور احكام و ابلاغ شرح وظايف دبيران و ساير اعضاي ستاد صيانت

3-2-1-2. برنامه ريزي و هماهنگي هاي لازم در دستگاه در جهت گسترش روحيه اراده جمعي و ترويح فرهنگ حجاب و عفاف

3-2-1-3. امضاء دعوتنامه و ابلاغ مصوبات به اعضاي ستاد صيانت و ساير بخشهاي ذيربط

3-2-1-4. نظارت بر فعاليت و عملكرد واحدهاي تابعه دانشگاه با استفاده از ابزارهاي نظارتي در حوزه هاي عفاف و حجاب و حقوق شهروندي

3-2-1-5 .توجه ويژه به عنصر كليدي استمرار آموزش در ارتقاء فرهنگ عفاف و حجاب و حقوق شهروندي در دستگاه مربوطه

3-2-1-6. ايجاد ساز و كار دريافت نظرات و رسيدگي و پيگيري گزارش تخلفات و شكايات مردمي در حوزه هاي حقوق شهروندي و عفاف وحجاب از طريق دبيران مربوطه

3-2-1-7 .حمايت و نظارت بر پاسخگويي مناسب به بازرسين ستاد مركزي صيانت با ارائه مستندات

3-2-1-8. دستور تشكيل اتاق فكر و پيگيري اجراي برنامه هاي مصوب ستاد صيانت دانشگاه و ماموريتهاي ابلاغي

3-2-1-9. حمايت و پيگيري برگزاري منظم جلسات ستاد صيانت (طبق دستورالعمل )

3-2-1-10. نظارت بر ارسال گزارش منظم و دوره اي صورتجلسات، مصوبات ابلاغي و اقدامات بعمل آمده به ستاد مركزي صيانت از طريق دبيران ستاد صيانت(هر6 ماه يكبار)

 

 

           3-2-2. شرح وظايف دبيران حوزه هاي حقوق شهروندي و عفاف و حجاب:

 

3-2-2-1. بررسي، مطالعه و آسيب شناسي موانع صيانت از حقوق شهروندي همچون : ضعف آشنايي كاركنان و عموم مردم به وظايف دستگاه و قوانين و مقررات مربوطه بروكراسي اداري و بي انگيزگي براي ارائه خدمات بهتر به شهروندان در كوتاهترين زمان

تبصره1: دبيران موظفند در صورت نياز در جلسات بازنگري قوانين و مقررات جاري دستگاه كه بيشترين مشكلات را براي مراجعين ايجاد مي كند جهت اصلاح آن ها به رده هاي بالادستي پيشنهاد دهند. 

3-2-2-2. تدوين و ارائه شيوه هاي مدبرانه جلوگيري از تخلفات سازمان يافته

3-2-2-3. برنامه ريزي براي افزايش رابطه كريمانه و محبت آميز ميان كاركنان و ارباب رجوع و ممانعت از تقابل آن ها

3-2-2-4. تدوين، بازنگري و ترويج منشور اخلاق سازماني و صيانت از حقوق شهروندان و اطلاع رساني از مصاديق آن و تشريح موارد تخلفات مربوط به كاركنان

3-2-2-5. تعيين شاخصهاي صيانت از حقوق شهروندي و عفاف و حجاب دردستگاه و اولويت بندي آن ها بر اساس شرح وظايف سازماني وارزيابي دوره اي از اجراي آن ها(6 ماهه)

3-2-2-6. الگوپردازي و ترويج فرهنگ رعايت حقوق شهروندي و احترام به ارباب رجوع از طريق شناسايي و تجليل از اقدامات مهم كاركنان نمونه

3-2-2-7. اطلاع رساني در رسانه هاي گروهي براي ارتقاء سطح آگاهي هاي مردم از مقررات مربوطه و رعايت آن ها و همچنين صيانت از حقوق شهروندي درواحدهاي ذيربط

3-2-2-8. تعيين محورها و تهيه محتواي آموزشي در سطح مديران و كاركنان (شامل حقوق شهروندان، تخلفات اداري، تكريم ارباب رجوع و.....) متناسب با وظايف و ماموريتهاي سازمان به منظور برگزاري دوره هاي آموزشي از طريق مركز آموزشي دستگاه مربوطه براي تمامي كاركنان

3-2-2-9. تبيين و آشنا نمودن مراجعين با قوانين و مقررات و وظايف دستگاه(موارد و نحوه ارائه خدمات) با نصب تابلو ها و ارائه بروشورهاي راهنما

3-2-2-10. پيگيري و فعال كردن ميز خدمت در ورودي سازمانها يا بكارگيري افراد متعهد و با انگيزه بالاي خدمتي براي پاسخگويي به سئوالات و راهنمايي مراجعين و دريافت شكايات آن ها

3-2-2-11. ايجاد بانك اطلاعات محرمانه مربوط به فساد اداري كاركنان و تخلفات مراجعين براي ايجاد محروميتها و تشديد برخورد در صورت تكرار

3-2-2-12. ابلاغ برنامه ها و دستورالعمل ها به واحدهاي تابعه و تحت پوشش با امضاء مقامات ذيربط دستگاه براي ترويج حجاب و عفاف و برنامه ريزي جهت نظارت بر اجراي آن ها

3-2-2-13. انجام نظارت هاي كاربردي و غير محسوس و بهره گيري از سامانه هاي نظارتي درون سازماني و دريافت گزارش تخلفات اداري و شكايات مردمي از طريق صندوق انتقادات، دريافت پيامك، تلفن گويا، سايت و ..... به منظور رسيدگي و برخورد مناسب با متخلفين و اعلام نتيجه به رياست ستاد صيانت

تبصره2: لازم است مشاوره هاي روانشناختي و مذهبي با رويكرد كريمانه و محبت آميز و برگزاري دوره هاي آموزشي نظير طرح اميد در مراحل اوليه انجام و در صورت تكرار تخلف ، پيگيري و برخورد مناسب از طريق هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، حراست و ساير مراكز ذيربط صورت پذيرد، در هرحال شناسايي و برخورد قاطعانه با جرايم سازمان يافته از قاطعيت و اولويت بيشتري برخوردار است.

3-2-2-14. زمينه سازي جهت تبليغ، ترويج و اطلاع رساني مقررات مربوط به حوزه هاي صيانت و عفاف و حجاب از طريق شبكه هاي مجازي، تبليغات محيطي و.... در راستاي ارتقاء سطح آگاهي هاي جامعه هدف

3-2-2-15. برنامه ريزي و هماهنگي درحسن اجراي بخشنامه هاي ابلاغي و مصوبات ستاد صيانت دستگاه در زمينه حجاب و عفاف

3-2-2-16. مصوب نمودن برنامه ساليانه و تقويم جلسات ستاد

 

 

             3-2-3. شرح وظايف اعضاء:

 

3-2-3-1. الزام به مشاركت همگاني اعضاء در كليه جلسات ستاد

3-2-3-2. تهيه گزارش در مقاطع 3 ماهه از مشكلات مراجعين در خصوص تخلفات و جمع بندي آماري آن ها جهت ارائه به دبيران ستاد

3-2-3-3. پيشگيري از وقوع تخلفات با نهادينه نمودن امر به معروف و نهي از منكر

3-2-3-4. تبيين و ترويج مصوبات در جامعه دانشگاهي با موضوعات عفاف و حجاب و رعايت حقوق شهروندي

3-2-3-5. ارائه پيشنهادات و نظرات راهبردي در راستاي پيشبرد اهداف عاليه ستاد به صورت مكتوب به دبيران ستاد

3-2-3-6. ارائه پيشنهادات لازم جهت برگزاري و تشكيل جلسات، كارگاههاي آموزشي و مشاوره اي بانوان در راستاي تحكيم شعائر حجاب وعفاف توسط نماينده امور بانوان دانشگاه

3-2-3-7. زمينه سازي در جهت بهبود، تقويت و ارتقاء ارزشهاي ديني و اخلاقي در رفتار سازماني و شغلي كاركنان

3-2-3-8. آگاهي دادن، شفاف سازي امور و فعاليتهاي محوله كاركنان در حوزه حجاب و عفاف و حقوق شهروندي و ارائه بازخورد در راستاي افزايش سطح راندمان كاري

3-2-3-9. دريافت شكايات حضوري و مكتوب مراجعين و طرح آن ها در جلسات تا حصول نتيجه پس از تجزيه و تحليل علل بروز شكايات و تخلفات

تبصره1: ضروري است تمامي اعضاء و دبيران ستاد دانشگاهي با قوانين ، دستورالعملها و بخشنامه هاي ابلاغي شوراي عالي انقلاب فرهنگي ستاد مركزي صيانت آشنايي كامل داشته و نسبت به قرائت مكرر آنها در جلسات و اجرايي كردن آنها اهتمام لازم را بعمل آورند.

تبصره2: دبيران بايستي آمادگي پاسخگويي به بازرسين ستاد مركزي صيانت به همراه مستندات لازم به صورت مستمر را دارا باشند.

 

3-3. دبيرخانه ستاد صيانت

 

به منظور انجام فعاليت ها و پيشبرد امور ستاد دانشگاهي دبيرخانه ستاد در واحد معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به رياست مدير امور فرهنگي دانشگاه با شرح وظايف ذيل تشكيل مي گردد

.

3-1.  ارسال منظم گزارش صورتجلسات و مصوبات ابلاغي به ستاد مركزي صيانت (هر شش ماه يكبار)

3-2.  پيگيري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات ستاد در دانشگاه

3-3.  نظارت و ارزشيابي ادواري عملكرد ستاد و پيشنهاد تخصيص بودجه براساس ارزشيابي انجام شده

3-4.  ابلاغ مصوبات به اعضا و مراجع ذيربط

3-5.  ارسال و پيگيري مكاتبات و دستورالعمل ها به واحد هاي تابعه

3-6. دعوت از اعضاي ستاد و تنظيم دستور كار و صورت جلسات ستاد

3-7. تدوين برنامه ساليانه و تقويم جلسات ستاد

3-8.  انجام ساير امور محوله از طرف ستاد دانشگاهي

 

ماده 4. نحوه تشكيل جلسات ستاد صيانت دانشگاهي

 

4-1 جلسات ستاد صيانت حداقل هر سه ماه يكبار با حضور و دعوت كتبي رييس ستاد يا جانشين وي تشكيل مي گردد.

تبصره 1: در غياب رييس معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه به عنوان جانشين،  مي تواند جلسات را برگزار نمايد.

تبصره2: بنا به ضرورت و صلاحديد با دعوت رييس ستاد جلسات اضطراري برگزار گردد.

4-2. جلسات ستاد با حضور نصف به علاوه يك نفر از اعضاء،رسمي است و مصوبات آن ميبايست به تصويب اكثريت اعضاء حاضر برسد.

4-3.  لازم است دبيران مربوطه نسبت به تشكيل جلسات كميته هاي تخصصي حقوق شهروندي و حجاب و عفاف حداقل يك بار در ماه اقدام به عمل آورند.

تبصره3: بنا به ضرورت ، دبيران حجاب و عفاف و حقوق شهروندي لازم است جهت ارائه گزارش اقدامات و مستندات مربوطه در جلسات ستاد مركزي صيانت شركت نمايند.

4-4.  : ضروري است ستاد صيانت دانشگاه طبق بند 3-1 آئين نامه و چارت ستاد صيانت (پيوست 1) به صورت منظم تشكيل و اعضاء شخصاً در جلسات حضور يابند .

.

تبصره4: بنا به ضرورت صدور احكام اعضاء توسط رئيس ستاد، شايسته است جهت حضور نمايندگان مطرح شده در چارت، از واحد مربوطه معرفينامه صادر گردد.

تبصره5: دستور جلسه بايد در دعوت نامه قيد گرديده و به همراه مستندات مربوطه حداقل ظرف 3 روز كاري قبل از جلسه، براي اعضاء ستاد ارسال گردد.

تبصره 6: پيش نويس مصوبات در روز جلسه تهيه و براي اعضاي داراي حق راي ارسال شود و اعضاي مزبور ظرف مدت سه روز كاري از زمان دريافت پيش نويس نسبت به تاييد و ارسال آن به دبيرخانه ستاد اقدام نمايند؛ عدم ارسال آن در مهلت مقرر به منزله تاييد مصوبات توسط اعضا خواهد بود.

 

اين آيين نامه در 4 ماده و13 تبصره درجلسه مشترك ستاد مركزي صيانت ازحريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي به تصويب رسيد و از تاريخ ابلاغ لازم الاجرا مي باشد.

 

تاریخ به روز رسانی: 1397/05/08
تعداد بازدید: 2375
آدرس : اردل ،بلوار امام رضا ،خيابان شهيد باهنر ،شبكه بهداشت شهرستان اردل
كدپستي : 8881711135     تلفن : 34342033-038
دور نگار :  34342467 -038
تاریخ بروز رسانی 1400/09/08
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal